การประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

14 ธ.ค. 65

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายเพิ่ม พรลำ นายใส คนชาญ นายวิทูรย์ ปรองพิมาย เป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายเฉลิมศรี วงจันทร์ นายสมศรี นาลาด เป็นผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน นายชาลี นาลาด ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์ ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด