การจัดเก็บขยะอันตราย เพื่อรวบรวมนำส่งแหล่งกำจัดตามหลักสุขาภิบาลในเขตตำบลท่าลาด

05 ธ.ค. 63

               องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกจัดเก็บขยะอันตรายตามหมู่บ้านทุกเดือน เพื่อรวบรวมนำส่งแหล่งกำจัดตามหลักสุขาภิบาล โดยมีนายฉัตรดนัย  ปัดภัย  นายวีรภัทร   แทนสอ  และนายสงบ  เบ้าสองสี  ออกจัดเก็บ