ให้บริการและอำนวยความสะดวกประชาชนประจำจุดรับลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

22 ก.ย. 65

                        👉 วันที่  21 – 22 กันยายน  2565   เจ้าหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จำนวน 4 คน ได้แก่

                        1. นางกัญญาณัฐ  เก่าพิมาย  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

                        2. นางสาวนุจรินทร์  ตลอดไธสง  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

                        3. นางสาวสุดา  เวรุตัง  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้

                        4. นางสาววนิดา  เทียบโฮม  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการกองคลัง

                        👉 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผอ.กองคลัง อบต.ท่าลาด ให้ไปปฏิบัติหน้าที่บริการและอำนวยความสะดวกประชาชนประจำจุดรับลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี  2565  ณ  หอประชุมอำเภอชุมพวง