โครงการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

10 ม.ค. 66

วันที่ 10 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำท่าลาด จัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยมี นายรชฏ เฉียบกระโทก ท้องถิ่นอำเภอชุมพวง เป็นวิทยากร และมีคณะผู้บริหาร และสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด