โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะ บ้านหนองปรือแก้ว  หมู่ที่ 8

04 ก.พ. 64

                        กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองปรือแก้ว  หมู่ที่ 8  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน  จำนวน  9,850  บาท   ดำเนินโครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะ  เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2564