โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังของรัฐ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง  “รอบรู้ ใส่ใจ เสริมสร้างวินัยการเงินการคลังให้ยั่งยืน”

01 มี.ค. 64

                          วันที่ 1  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดจัดโครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังของรัฐ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง  “รอบรู้ ใส่ใจ เสริมสร้างวินัยการเงินการคลังให้ยั่งยืน”  ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบถ่ายทอดสดของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยมีนางสาวอาภาศิริ ขจรภพ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ รวม 13  คน  เข้ารับการอบรม