โครงการเสริมดินคันคูหนองตะไกล้ บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1

24 ม.ค. 65

                       👉 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการเสริมดินคันคูหนองตะไกล้ บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 โดยมีนางสาวดวงจิตร์   ทองมวล นายมนูญ  ณ นคร  และนายธนกร  สาลีสุข เป็นกรรมการตรวจรับฯ และมีนายณัฐจักร์ กิตตินาถไกรวัฒน์ เป็นช่างควบคุมงาน