โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “กิจกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

24 ก.พ. 66

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “กิจกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” โดยนายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี เป็นประธานในการเปิดโครงการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและขอบเขตหน้าที่ ได้รับประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถนำความรู้มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา