โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

25 มิ.ย. 65

                       วันที่  25  มิถุนายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี