โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

24 มิ.ย. 65

                       วันที่  24  มิถุนายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ศึกษาดูงาน “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี