โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23 มิ.ย. 65

                       วันที่  23  มิถุนายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ รับฟังการบรรยาย เรื่อง แนวทางในการการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม และหลักการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยวิทยากร ว่าที่ ร.ต.หญิง ขวัญชนก  ต้นกันยา และนางสาวฉัตรชนก  ชาติเพชร นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้