โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23 มิ.ย. 65

                       วันที่  23  มิถุนายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายศิริโรฒน์  ศิลป์ประกอบ ปลัดอำเภอชุมพวง เป็นประธานเปิดการอบรม และคณะผู้บริหาร นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ รับฟังการบรรยาย เรื่อง ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยวิทยากร นายรชฏ เฉียบกระโทก ท้องถิ่นอำเภอชุมพวง/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้