โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันต้นเอง (การแจกหน้ากากอนามัย)

22 มิ.ย. 63

                         วันที่  22  มิถุนายน  2563   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันต้นเอง (การแจกหน้ากากอนามัย)