โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันต้นเอง (การเช่าเย็บผ้า/จ้างแรงงานเย็บหน้ากากอนามัย)

17 มิ.ย. 63

                        วันที่  17  มิถุนายน  2563   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันต้นเอง (การเช่าเย็บผ้า/จ้างแรงงานเย็บหน้ากากอนามัย)