โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ “กิจกรรมอนุรักษ์มะขามป้อม” ประจำปีงบประมาณ 2565

31 พ.ค. 65

                       วันที่  31  พฤษภาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ “กิจกรรมอนุรักษ์มะขามป้อม” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยมีนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบต้นพันธุมะขามป้อมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  นางสาวดวงจิตร์ ทองมวล หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เข้าร่วมโครงการ