โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก

25 ม.ค. 66

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2566 ณ บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14 บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17 บ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4 และบ้านโคกตอง หมู่ที่ 9 เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิดถึงอายุ 5 ปีที่อยู่ในชุมชน ได้รับการบริการที่เหมาะสมและได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการได้เต็มศักยภาพอาหารจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อสติปัญญาและสุขภาพรวมทั้งพัฒนาการของเด็ก เด็กที่กินอาหารครบ 5 หมู่มีความหลากหลายในปริมาณที่เหมาะสมจะมีการเจริญเติบโตได้ดี ฉลาดเรียนรู้เร็ว