โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

13 มี.ค. 66

วันที่ 11 มีนาคม 2566 งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในตำบลท่าลาด ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีท้องถิ่น ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด รวมถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกใหม่และถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้เสียภาษี ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองคลังได้รับรู้ เข้าใจ และมีสัมพันธ์อันดีกับผู้เสียภาษี