โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5  ปี บ้านโนนซาด  หมู่ที่ 18

29 มี.ค. 64

                      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด   ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านโนนซาด  หมู่ที่ 18  จำนวน  3,000  บาท   โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5  ปี   ดำเนินโครงการเมื่อวันที่  9  มกราคม  2564