โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5  ปี บ้านสองคอน หมู่ที่ 16

26 มี.ค. 64

                   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านสองคอน หมู่ที่ 16  จำนวน  1,800  บาท   โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5  ปี   ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 15  มกราคม  2564