โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5  ปี บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15

24 มี.ค. 64

                          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15  จำนวน  4,600  บาท   โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5  ปี   ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 13  มกราคม  2564