โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก  0 – 5  ปี บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14

24 มี.ค. 64

                       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14  จำนวน  3,500  บาท   โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก  0 – 5  ปี   ดำเนินโครงการเมื่อวันที่  15  มกราคม  2564