โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5  ปี บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13

23 มี.ค. 64

                    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านหนองตานา หมู่ที่ 13   จำนวน  2,000  บาท   โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5  ปี   ดำเนินโครงการเมื่อวันที่  10  มกราคม  2564