โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5 ปี บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12

15 มี.ค. 64

                        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านหนองม่วง จำนวน  4,700  บาท  ในการดำเนินโครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5 ปี  ดำเนินการเมื่อวันที่  15  มกราคม  2564