โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5  ปี บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 4

12 มี.ค. 64

                      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านหนองตะคลอง จำนวน 4,900 บาท ในการดำเนินโครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5  ปี  ดำเนินการเมื่อวันที่  15  มีนาคม  2564