โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5  ปี บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1

08 มี.ค. 64

                      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านท่าลาด จำนวน  5,000  บาท   ในการดำเนินโครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5  ปี  ดำเนินการเมื่อวันที่  5  มกราคม  2564