โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5  ปี บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9

11 มี.ค. 64

                     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านโคกตอง จำนวน 6,000 บาท  ในการดำเนินโครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5  ปี   ดำเนินการเมื่อวันที่ 15  มีนาคม  2564