โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5 ปี บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 6

10 มี.ค. 64

                          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านโนนรังน้อย จำนวน  1,600 บาท  ในการดำเนินโครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5 ปี  ดำเนินการเมื่อวันที่  10  มกราคม  2564