โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5  ปี บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5

10 มี.ค. 64

                        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านนาสีนวล จำนวน 3,000 บาท  ในการดำเนินโครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5  ปี  ดำเนินการเมื่อวันที่  15  มกราคม  2564