โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5 ปี บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3

09 มี.ค. 64

                         องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านหนองนกคู่ จำนวน 4,600 บาท ในการดำเนินโครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5 ปี  ดำเนินการเมื่อวันที่  18  มกราคม  2564