โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5 ปี บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2

09 มี.ค. 64

                           องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านโคกพะงาด จำนวน  9,000  บาท  ในการดำเนินโครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5 ปี   ดำเนินการเมื่อวันที่  17  มกราคม  2564