โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5 ปี บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7

08 มี.ค. 64

                        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านลุงประดู่  จำนวน  2,000  บาท   ในการดำเนินโครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5 ปี  ดำเนินการเมื่อวันที่  4  มกราคม  2564