โครงการส่งเสริมการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน ประจำปี 2565 “กิจกรรมปลูกไผ่ และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฝากไว้ให้ลูกหลาน”

20 พ.ค. 65

                       วันที่  20  พฤษภาคม  2565   นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ผู้นำหมู่บ้าน กศน.อำเภอชุมพวง ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลุงประดู่ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ร่วมกันปลูกต้นไผ่ 200 ต้น ต้นยางนา 100 ต้น ต้นมะค่าโมง 350 ต้น ต้นพะยูง 500 ต้น ต้นขี้เหล็ก  500 ต้น ต้นสะเดา  300 ต้น และต้นสัก 50 ต้น รวมจำนวน 2000 ต้น ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ โคกป่าช้า บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 ตามโครงการส่งเสริมการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน ประจำปี 2565 “กิจกรรมปลูกไผ่ และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฝากไว้ให้ลูกหลาน” โดยมีนายนิมิต  ปัทมเจริญ  นายอำเภอชุมพวง เป็นประธานในพิธี