โครงการส่งเสริมการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน ประจำปี 2564 “กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี”

18 มิ.ย. 64

                       วันที่  18  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ผู้นำหมู่บ้าน ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลุงประดู่ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ 150 ต้น ต้นประดู่ 100 ต้น ต้นมะค่าโมง 100 ต้น ต้นพะยูง 100 ต้น และต้นสาธร 50 ต้น รวมจำนวน 500 ต้น ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 ตามโครงการส่งเสริมการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน ประจำปี 2564 “กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี”