โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

20 ม.ค. 66

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2566 ณ บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 บ้านสองคอน หมู่ที่ 16 บ้านลุงปะดู่ หมู่ที่ 7 บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 และบ้านบง หมู่ที่ 19 เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านม ด้วยตัวเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ พัฒนาระบบคัดกรองมะเร็งเต้านมที่เริ่มด้วยการตรวจเต้านมตัวเอง พัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานการณ์คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีไทย ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าลาดได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม