โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ

02 มี.ค. 64

                        กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนห้วยบงวิทยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน จำนวน  6,650  บาท  ดำเนินโครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ เมื่อวันที่  29  มกราคม  2564