โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one

08 มี.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2566 โดยมี ผู้นำหมู่บ้าน อสม.และประชาชน หมู่ที่ 1 – 19 ในเขตตำบลท่าลาด เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดว่ามิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในชาติที่จะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว