โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

01 ก.พ. 64

                            เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยนางสาวดวงจิตร์  ทองมวล  หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการปฎิบัติงานผู้จ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย ในการนี้ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้จ้างงานด้วย