โครงการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

25 ส.ค. 65

                          วันที่  25  สิงหาคม  2565   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานพิธีเปิด และประชาชนในเขตตำบลท่าลาด เข้าร่วมโครงการ