โครงการฟันสวยด้วยมือเรา โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา

15 มี.ค. 64

                      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา จำนวน  21,270  บาท ในการดำเนินโครงการฟันสวยด้วยมือเรา ดำเนินการเมื่อวันที่  15  มีนาคม  2564