โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

16 ส.ค. 65

                              วันที่  16  สิงหาคม  2565   กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่ผู้พิการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่อสามารถพึ่งตนเอง เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้พิการและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์