โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

04 มี.ค. 64

                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  จัดอบรมให้กับประชาชนในตำบลท่าลาด ตามโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่ 4 – 5  มีนาคม  2564   ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนายไพรัตน์  วิทยาอนุมาส นายอำเภอชุมพวง ประธานเปิดโครงการ นางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด กล่าวรายงาน และนางสาวกนกทิพย์  สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นพิธีกรดำเนินการ