โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 

03 ส.ค. 65

                              วันที่  2 – 3  สิงหาคม  2565   กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป ให้สามารถพึงพาตนเองได้โดยยึดหลักการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่