โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน รุ่นที่ 1

24 มิ.ย. 64

                       วันที่  24  มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน รุ่นที่ 1  มีผู้เข้ารับการอบรม  43  คน  และขอขอบคุณทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม