โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมเดินรณรงค์ ชมรม To Be Number One บ้านโคกพะงาดไม่พึ่งยาเสพติด)  ประจำปีงบประมาณ  2565

15 มิ.ย. 65

                      วันที่  15  มิถุนายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมเดินรณรงค์ ชมรม To Be Number One บ้านโคกพะงาดไม่พึ่งยาเสพติด)  ประจำปีงบประมาณ  2565   ณ บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2  โดยมีนายนิมิต  ปัทมเจริญ  นายอำเภอชุมพวง  เป็นประธานเปิดโครงการ นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  กล่าวรายงาน และมีนายคนุพล  พิมพ์วงค์  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ตำบลท่าลาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูและนักเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เข้าร่วมโครงการ