โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  2565

11 เม.ย. 65

                      วันที่  11  เมษายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  2565   ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ณ บริเวณสามแยกโคกตอง  โดยมีนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประธานเปิดโครงการ นางสาวดวงจิตร์ ทองมวล หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงาน และผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลท่าลาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ตำบลท่าลาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เข้าร่วมโครงการ