โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

29 ธ.ค. 63

                       เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564  ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ  ณ  บริเวณสามแยกโคกตอง โดยมีนางสาวกัลยาณี เหียมไธสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กล่าวรายงาน นางอุมาภรณ์ จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประธานเปิดโครงการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ผู้ใหญ่บ้านในตำบลท่าลาด อาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้รับมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มจากนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อไว้บริการประชาชนด้วย