โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก บ้านโนนซาด หมู่ที่ 18

05 ก.ย. 65

                       วันที่  5  กันยายน 2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก บ้านโนนซาด หมู่ที่ 18 โดยมีนายทวีชัย  เชื้อโคกกรวด  นายหนา โคตรรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอชุมพวง และประชาชนบ้านโนนซาด เข้าร่วมโครงการ