โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

03 ก.พ. 66

ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และ นายทวีชัย เชื้อโคกกรวด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก ณ บ้านโนนซาด หมู่ที่ 18 บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 6 บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 13 และบ้านสองคอน หมู่ที่ 16 เพื่อส่งเสริมให้ หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปีที่อยู่ในชุมชน ได้รับการบริการที่เหมาะสม และได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการได้เต็มศักยภาพอาหารจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อสติปัญญาและสุขภาพรวมทั้งพัฒนาการของเด็กที่กินอาหารครบ 5 หมู่มีความหลากหลายในปริมาณที่เหมาะสมเด็กจะมีการเจริญเติบโตได้ดี และฉลาดเรียนรู้เร็ว