โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10

13 ก.ย. 65

                              วันที่  13  กันยายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10 โดยมีนายจักรกรัตน์ แก้วมาศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอชุมพวง และประชาชนบ้านหนองตะคลอง เข้าร่วมโครงการ