โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 จากแยกสระจันทร์ไปหนองปรือแก้ว

23 มิ.ย. 65

                        👉  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 จากแยกสระจันทร์ไปหนองปรือแก้ว โดยมีนางสาวกนกทิพย์  สิทธิวงศ์  นางกัญญาณัฐ   เก่าพิมาย  และนางอรชร  อริยะเดช    เป็นกรรมการตรวจรับฯ และมีนางสาวศุจินทร์  ศรีทรัพย์ เป็นช่างควบคุมงาน